Aktuálně
Sem vložte podnadpis

Parkem klasicky i romanticky

Na procházku krásnodvorským parkem zpestřenou edukačním programem se v pátek 17. 6. 2016 měli vydat žáci 8. tř. ZŠ v Žihli. V rámci edukačního programu Parkem klasicky i romanticky pro ně byla připravena GPS ralley zaměřená na poznání romantických a klasicistních principů krajinářství na přelomu 18. a 19. století v Čechách. Bohužel enormně deštivé počasí zapříčinilo, že děti program připravený pro plochu 96 ha musely nakonec absolvovat na 20 m2 v zasedací místnosti správy krásnodvorského zámku.

Podmínky pro program tak byly trošku bojovější, než by bylo milé, ale děti byly skvělé a ač program zdaleka nebyl tak akční, jak by byl v terénu, zvládly jej vcelku s gracií, byť z něj možná nebyly tak nadšené, jak být mohly. 

Na začátku jsme se jako vždy vypravili poznat osobnost a dobu Jana Rudolfa Černína jako hlavního "pachatele", který měl park "na svědomí". Žáci dobu poznávali pomocí prezentace vynálezů a dobových událostí, které umisťovali na časovou osu vedle klíčových životních milníků Jana Rudolfa. Prostřednictvím této aktivity jsme se postupně seznámili s tím, v jaké době JRČ vyrůstal a v jaké době tvořil své dílo. Děti se tak naučily rozpoznat hlavní myšlenkové  proudy baroka, klasicismu a romantismu. 

Poté jsme se vydali na virtuální procházku parkem. Děti se rozdělily do skupin a kadžá skupina obdržela slepou mapu parku, tabulku se seznamem stanovišť, indicie, které měli na stanovištích najít a karty s obrázky jednotlivých stanovišť. K tomu do každé skupinkyděti dostaly pár pohlednic z kavalísrké cesty Jana Rudolfa Černína.

Podle pohlednic děti na mapě Evropy sestavily trasu kavalírské cesty Jana Rudolfa Černína. Krom úkolu rozluštit cizojazyčně psaný pozdrav z té kterézemě se měli žáci soustředit především na obrázky na pohledech. Ty totiž JRČ sloužily jako inspirace pro vybudování některých staveb drobné zahradní architektury v krásnodvorském parku i pro vytvoření některých parkových zákoutí.

Pak už děti dostaly jasnou misi - z kartiček z nákresy jednotlivých stanoviš´t sestavit svou trasu, kterou by se za normálních okolností vydali parkem a představit tuto trasu svým spolužákům. Prezentace cesty se odehrála pomocí alba s fotografiemi krásnodvorského parku. U každého stanoviště pak žáci měli uvést, které místo v evropě mohlo JRČ k výstavbě té které stavby v parku inspirovat a v jakém slohu je ta která stavba postavena.

Po virtuálním běhu parkem přišly nařadu indicie s obrázkem na druhé straně. ty měly děti poskládat, podle indicií identifikovat stavbu, ktrou v parku viděli, a indiciemi doplnit text, který se k dané stavbě vztahoval.

Posledním úkolem bylo dobře si prohlédnout obrázky na druhé straně indicií a pomocí nich navrhnout poslední stavbu v krásnodvorském parku, kterou žáci dosud neviděi - Novogotický templ.

Tento úkol si však žáci musí splnit až ve třídě. Počasí se totiž na pár chvil umoudřilo, a tak jsme alespoň na 3/4 hodinky vyrazili podívat se na pak v jeho reálné podobě.

Po skončení programu děti ještě vyrazily na prohlídku zámku. Svůj výlet si tak snad docela dobře užily.

Zdenka Lněníčková (lektorka eduprogramů)